Latinska ord till svenska

Tillbaka

Registret är ursprungligen skrivet av: Kent Roos.

A.D. = herrens år
A.I. = ad interim
A.M. = före middag
A.N. = före äktenskap född
ABIIT = avgick, utflyttade
ABORTIVUS = ofullgången
ABSOLUTIO = syndaförlåtelse
ABUSIO = missbruk
ACCESSIT = kom, inflyttad
ACTUM = ägtrum, författad
AD INTERIUM = tills vidare
ADITUUS = klockare, kantor
ADJUNCTUS EX OFFICIO = officiell adjunkt
ADJUNCTUS SACRI MINISTERII = pastorsadjunkt
ADMINISTRATOR PRADII = godsförvaltare
Adm = konfirmerad
Admitterad = konfirmerad
ADOLESCENS = yngling
ADULTERIUM = äktenskapsbrott
AECONOMUS TEMPLI = domkyrkosyssloman
AET = ålder
AETAS = ålder
AETATIS SUAE = siffra vid år och ålder
AFFINIS = svåger, svägerska, måg, svärdotter
AGNATUS = besläktad genom mansled
AGRICOLA = jordbrukare
ALIENUS = främmande
ALUMNUS = fosterbarn, skolelev
AMITA = faster
ANNEXA = annex
ANNI CURRENTIS = innevarande år
ANNI = år, åren
ANNIVERSARIUM = årsdag, minnesdag
ANNO DOMINI = herrens år
ANNO = innevarande år
ANNUNCIATION MARIE = mariebebådelse
ANNUS = år, åren
ANTE MERIDIEM = före middag
ANTE NUPTIALIS = före äktenskap född
ANTE = före
ANTEA = tidigare
ANTEAHAC = tidigare
ANTECCESSOR = föregångare, företrädare
AP. = apostel
ARCA = tomt,gods
ARCENDENS = förfäder, anor, släkt i uppstigande linje
ARCHIDIACONUS = ärkedjäkne
ARCHIPRAPOSITUS = domprost
ASCENSIO DOMENI = kristi himmelsfärd
AVA = mor eller farföräldrar
AVI = förfäder
AVIA = mor eller farföräldrar
AVUNCULUS = morbror, svåger
AVUS = mor eller farföräldrar
BAPTIZATA = döpt, döpa
BAPTIZATI = döpt, döpta
BAPTIZATUS = döpt, döpa
BARO = friherre
BCATA = salig, avliden
BCATAE MEMORIA = i fromt minne
BCATI = salig, avliden
BECATUS = salig, avliden befodringshänseende var bunden vid det stft
BIENNIUM = en tid av två år
C.T. = med betyg
CAECA = blind, blinda
CAECI = blind, blinda
CAECUS = blind, blinda
CAELEBS = ogift
CAENA DOMINI = skärtorsdag, torsdag före påsk
CAESARCUS = kejserlig
CALCATOR ORGANUM = orgeltrampare
CAMPANARIUS = klockringare
CANDELARUM = kyndelmässa, 2 februari
CANONICUS = kanik
CANTATE = 4:e söndagen efter påsk
CANTOR = klockare
CAPELLANUS = kapellan, äldre benämning på präst vid kapell (se Kaplan)
CAPITULARES = medlem av domkapitlet
CAPITULARIS = medlem av domkapitel
CHORALIS = korpräst
CINGARUS = zigenare
CIRCUMDEDERUNT = 9:e söndagen före påsk
CIVIS ACADEMICUS = student
CLERICUS = andlig, prästerlig
CO IPSO = just, i och med
COADJUTUR = medhjälpare, adjunkt
CODEM = på, eller till samma plats
COGNATUS = besläktad genom kvinnoled
COLLABORATOR = adjunkt
COLLEGIUM SACRUM = domkapitel
COMES = greve
COMMATER = fadder
COMMEMORATIO ANIARUM = alla själars dag, 2 november
COMMINISTER = medhjälpare, komminister
COMMUNIO = nattvardsgång
COMPATER = fadder
CONC.OF.FERR. = järnbrukspredikant
CONCIONATOR ANNI GRATIAE = nådårspredikant
CONCIONATOR DOMESTICUS = huspredikant
CONCIONATOR OFFICINAE FERRCI = järnbrukspredikant
CONCIONATOR = predikant
CONDITA = ärbar
CONDITI = ärbar
CONDITIO = syssla
CONDITUS = ärbar
CONDUCTOR PRAEDII = godsarrendator
CONFESSIO = bekännelse, skriftemål
CONFIRMARE = bekräfta, stadfästa
CONFIRMATIO = stadfästelse till (kyrkligt) ämbete döpelseförbund
CONJU(N)X = egenhändigt (underskriven)
CONJU = make, maka, makar
CONJUGATI = vigda
CONJUGES = egenhändigt (underskriven)
CONJUGES = make, maka,makar
CONNUBIUM = äktenskap
CONSANGUINEUS = släkting
CONSESSUS SACER = domkapitel
CONSISTORIALES = medlemmar av domkapitlet
CONSISTORIALIS = medlemmar av domkapitlet
CONSISTORIUM ECCLESIASTICUM = domkapitel
CONSOBRINUS = syskonbarn, kusin, (släkting på mödernet)
CONVERSUS = omvänd
COP.VID = bevittnad avskrift
COP = vigd
COPIA VIDIMATI = bevittnad avskrift
COPULATI = vigda
COPULATIO = vigsel
COPULATUS = vigd
CORPUS CHRISTI = 2:a torsdagen efter pingst
COSTA = hustru
CULTOR AGRI = jordbrukare
CUM TESTIMONIUM = med betyg
CURAM GERENS = tjänsteförrättare
CURATOR = förmyndare
CURATUS = kyrkopräst, kyrkoherde, kapellan
CURIA = prästgård
CURRENTI = innevarande år
CURRICULUM VITAE = levnadsbeskrivning
DATU = given, författad
DEBILIS = svag, slagrörd, lam
DECENNIUM = tio år
DECIMA =tionde, tiondel
DEDIT = givit, gav
DEFLORATA = kränkt (mö), ej mera jungfrulig
DEFUNCTA = död, döda
DEFUNCTI = död, döda
DEFUNCTUS = död, döda
DELICTUM = brott
DENATA = död, döda
DENATI = död, döda
DENATUS = död, döda
DENUNTIATIO = kungörelse, lysning
DIAECESIS = stift
DIARUM = historiebok, födda- vigda- döda- bok
DIDYMI = tvillingar
DIE SEQUENS = följande dag
DIES = dag
DOMENICA = söndag
DOMESTICUS = tjänare
DOMINUS = andlig herre, präst, riddare
DOMUS = gård, hem
DONATIO = föräring, gåva där han vunnit inträde
ECCLESIA = kyrka, församling
EDITUUS =k lockare, kantor
EJUS DEM = samma dag/månad
EJUS LOCO = sigillets plats, i hans ställe
EPIPHANIA = trettondag
EPISCOPUS = biskop
EQUES = riddare
ESTO MIHI = fastlagssöndagen, 7:e söndagen före påsk
EX(S)UL = flykting
EXAUDI = 6:e söndagen efter påsk
EXSTINCTUS = mördad, avliden
EXSURGE = 8:e söndagen före påsk
F. = efterlevande
FAMILIA = familj
FAMILIARIS = hörande till familj, tjänare
FAMULUS = tjänare
FERIA QUARIA = onsdag
FERIA QUINTA = torsdag
FERIA SECUNDA = måndag
FERIA SEXTA = fredag
FERIA TERTIA = tisdag
FERIAE = helg, festdag
FESTUM CIRCUMCISIONIS = nyårsdag
FESTUM NATIVITATIS DOMENI = juldagen
FESTUM PURIFICATIONIS MARIA = kyndelsmäss
FESTUM VISITATIONIS MARIAE = Marie besökelsedag
FESUM ASCENSIONIS = Kristi himmelsfärd
FESUM INCARNIATIONIS = Marie bebådelse
FIDEJUSSOR = fadder
FILIA RELICTA = efterlevande dotter
FILIA = son, dotter
FILIASTER = styvson, styvdotter, måg
FILIASTRA = styvson, styvdotter, måg
FILIUS UNICUS = enda son
FILIUS = son, dotter
FOLIUM = (bok) blad
FRATER GEMANUS = tvillingbror
FRATER = bror
FUGAX = rymmare
GEMELLA = tvillingar av samma kön
GEMELLI = tvillingar av samma kön
GEMENI = tvillingar
GENER = svärson, även manlig kusin, släkting
GENETRIX = moder
GENITORIS = föräldrar
GERMANA = bror, syster
GERMANUS = bror, syster
GRAVIDA = havande
GREGARIUS = soldat
H = timme
HEBDOMADA = vecka
HEREDES = arvinge, arvingar
HEREDITAS = arv
HERES = arvingar, arvinge
HIC = här
HOMESTUS = ärbara, kyska
HONESTA = ärbara, kyska
HONESTI = ärbara, kyska
HONESTUS = ärbar
HORA MATUTINA = morgontimme, morgonstund
HORA = timme
HUJUS = dennes, i denna månad
HUMATA = begraven, begravna
HUMATI = begraven, begravna
HUMATUS = begraven, begravna
IBIDEM = på samma ställe, ort
IBM = på samma ställe, ort
ID EST = det är, d.v.s.
IDEM = den /det- samma
IGNOTA = okänd, okända
IGNOTI = okänd, okända
IGNOTUS = okänd, okända
ILLEGETIMA = oäkta
ILLEGETIMI = oäkta
ILLEGETIMUS = oäkta
ILLEGITIMO T(H)ORO = av oäkta säng
IMPERIALIS = kejserlig
IMPRAEGNATA = havande (före vigsel)
IN EXTENSO = i sin helhet
IN FIDEM = bestyrkande av riktighet eller trovärdighet
IN NOMINE = i namn av
INCOLA = innevånare
INDIDEM = från samma ställe
INFORMATOR = huslärare
INSERTA = osäker, osäkra
INSERTI = osäker, osäkra
INSERTUS = osäker, osäkra
INSPECTOR = administrator
INTRODUCTION = kyrktagning av hustru
INVOCAVIT = 1:a söndagen i fastan, 6:e söndagen före påsk
IOVIS DIES = torsdag
ITA = så
ITEM = likaledes, också
IX BER = november
JUBILATE = 3:e söndagen efter påsk
JUDICA = 5:e söndagen i fastan, 2:a söndagen före påsk
JUNIOR = den yngre
JUS INDIGENATUS = hemorts, infödingsrätt, vilken angav att präst i
JUS PATRONATUS = enskild person (adlig) tillkomande rätt att utse och kalla präst , patronatsrätt, skydsherreskap
JUVENIS = yngling
KAPLAN, kapellan, ursprungligen benämning på präster knutna till Karl den stores slottskapelltill 1800-talet benämning i Sverige på underordnad präst eller hjälppräst (senare kallad komminister resp. adjunkt) och präst i enskilt hushåll, huskaplan, samt till slutet av 1500-talet präst inom krigsmakten.
L.E. = på anfört ställe
L.S. = sigillets plats,i hans ställe
LEGETIMA = äkta
LEGETIMI = äkta
LEGETIMUS = äkta
LETARE = 4:e söndagen i fastan,1 midfastosöndagen,3 söndagen före påsk
LEVANS = famnfader, den som bär barnet till dopet
LIBER BARO = friherre
LIBER ECCLESIAE = kyrkobok, kommunionbok
LIBER = bok, även fri
LIGATUS = äkta man
LITTERATA = läs och skrivkunnig, bokligt bildad
LITTERATI = läs och skrivkunnig, bokligt bildad
LITTERATUS = läs och skrivkunnig, bokligt bildad
LOCO CIATO = på anfört ställe
LOCUM TENENS = löjtnant
LOCUS SIGILLI = sigillets plats, i hans ställe
LOCUS = plats
LONGAEVUS = åldring
LUNAE DIES = måndag
LUSTRUM = en tid av fem år
M.P. = egenhändigt underskriven
M.P.RIA = egenhändigt underskriven
M = mater, magister
M = moder
MACEPS = arrendator av jord
MAG = magister
MANU PROPORIA = egnhändigt underskriven
MANUALE = historiebok, födda- vigda- döda- bok
MARITA = make, maka, makar
MARITI = make, maka, makar
MARITUS =make, maka, makar
MARTIS DIES = tisdag
MATER MERETRIX = oäkta moder
MATER = moder
MATERNA = kvinnlig fadder
MATERTERA = moster
MATERUELIS = mosters son, kusin
MATRICULA = historiebok, födda- vigda- döda- bok
MATRIMONIUM = gifte, äktenskap
MATRINA = kvinnlig fadder
MATUTINA = morgontimme, morgonstund
MEMBRUN = medlem
MENSIS = månad
MERCURII DIES = onsdag
MERIDIES = middag
MILES = soldat
MINISTER = andlig, även tjänare
MISERICORDIA(S) DOMINI = 2:a söndagen efter påsk
MISSA CANDELARUM = kyndelsmäss, 2 februari
MORBUS = sjukdom
MORTUA = död, döda
MORTUI = död, döda
MORTUUS = död, döda
MUNIRE = bekräfta med sitt sigill
MUTA = stum ,stumma
MUTI = stum, stumma
MUTUS = stum, stumma
N.B = observera, märk väl
N.N = namnet obekant
NATA = född, födda
NATALIS DIES = födelsedag
NATI = född, födda
NATIVITAS = födelse
NATUS = född, ödda
NECESSITATE BAPTIZATUS = nöddöpt
NEOPYTUS = ånyo döpt
NEPIS = sondotter, syskondotter, kusin
NEPOS = sonson, syskonson, kusin
NOBELIS = adlig
NOCTE = om natten
NOMEN NESCIO = namnet obekant
NOMEN = namn
NOT(H)A = oäkta
NOT(H)I = oäkta
NOT(H)US = oäkta
NOTA BENE = observera, märk väl
NOVERCA = styvfader, styvmoder
NOVERCUS = styvfader, styvmoder
NUPTIAE = bröllop
NUPTIAS CELEBARE = fira bröllop
NURUS = svärdotter
O = dog, död
OB = dog, död
OBIIT = dog, död
OCULI = 3:e söndagen i fastan , 4:e söndagen före påsk
OFFICIUM = tjänst
OLIM = tidigare, fordom
OMNES ANIMA = 2 november
OMNES SANCTI = allhelgonadag, 1 november
OMNIUM SANCTORUM = allhelgonadag, 1 november
OPPIDUM = stad
ORBA = fader o moderlös
ORBI = fader o moderlös
ORBUS = fader o moderlös
ORIGO = ursprung, härkomst
ORPHANA = fader o moderlös
ORPHANI = fader o moderlös
ORPHANUS = fader o moderlös
ORTUM TRAHENS = hemma från, härstammande ifrån
P.H.L. = kyrkoherde på denna plats, i denna församling
P.H.L. = pastor hujus loci
P.L. = pastor loci
P.M. = efter middag
P.P. = i kraft av fullmakt
P.T. = förnärvarande,då
P = pater, parentes
PAG = sida
PAGINA = sida (bok)
PAGUS = by
PALMARUM = palmsöndag, 1:a söndagen före påsk
PARAESIA = socken, församling
PARASCEVE = långfredag
PARENTES = förälder
PAROCHIA = socken, församling
PAROCHUS =f rämste prästen i församlingen
PARSCHA = påsk
PASSIO DOMINICA = långfredag
PASTOR AULAE I RIGIMINIS = kyrkoherde i regalt (kungligt) pastorat
PASTOR HUJUS LOCI = pastor på denna plats, i denna församling
PASTOR LOCI = kyrkoherde på platsen i församlingen
PASTOR = kyrkoherde
PATER = fader
PATERNA = fadder
PATERNI = fadder
PATERNUS = fadder
PATRE IGNOTO = född av okänd far
PATRINA = fadder
PATRINI = fadder
PATRINUS = fadder
PATRUELIS = fars brorson (kusin)
PATRUUS = farbror
PEDIS EQUUS = tjänare
PENTECOSTE(S) = pingst
PER PROCURA = i kraft av fullmakt
PEREGRINUS = främling, kommen från annan ort
PERITUS = kunnig
POSSESSOR = ägare
POST MERIDIEM = efter middag
POST(H)UMA = person som är född efter faders död
POST(H)UMUS = person som är född efter faders död
POST = efter
POSTERI = efterkommande ättlingar
POSTERITAS = efterkommande ättlingar
POSTRIDIE = dagen efter
PRA(C)BENDALUS = innehavare av prebende
PRA(E)BENDA = prebende
PRAECENDENS = föregående
PRAEDECESSOR = tidigare befattningshavare
PRAEDII INSPECTOR = godsinspektor
PRAEDII VILLICUS = godsinspektor
PRAEDII = godsinspektor
PRAEDIUM EQUESTRE = rusthåll
PRAEDIUM IMMUNE =f rälsegods
PRAEDIUM = gods
PRAESENTIBUS = i närvaro av (vittnen)
PRAESUL = biskop
PRAPOSITUS = domprost, kontraktsprost (län), prost
PRIDIE = dagen efter
PRIVIGNA = styvdotter
PRIVIGNI = styvbarn
PRIVIGNUS = (faders) styvson, född av annan fader
PRO TEMPORE = för närvarande,då
PROAVIA = stamfader, stammor
PROAVUS = stamfader, stammor
PROFESSIONIS SUAE = till yrke
PROGENIES = börd, härkomst
PROGENITORIS = förfäder
PROLES = efterkommande, ättlingar
PROMULGATIO = kungörelse, lysning
PRONEPOS = barnbarns barn
PRONEPUS = barnbarns barn
PROPINQUUA = släkting, släktingar
PROPINQUUI = släkting, släktingar
PROPINQUUS = släkting, släktingar
PROTOCOLLUM CASUUM = anteckningsbok över märkliga händelser
PROTOCOLLUM ECELESIAE = historiebok födda- vigda- döda- bok
PROVINCIA = än
PROXCIME PRAESEDENS = närmast föregående
PUELLA PUDICA = kysk jungfru
PUELLA = flicka
PUER = gosse
PUERPERA = föderska, barnsäng
PUERPERIUM = föderska, barnsäng
PULSATOR CAMPANAE = klockringare
PULSATOR ORGANI = orgeltrampare
PUPILLUS = fader o moderlös
QUASIMODOGENITI = 1:a söndagen efter påsk
QUDRAGESIMA = 1:a söndagen i fastan, 6:e söndagen före påsk
QUINQUAGESIMA = fastlagssöndag, 7:e söndagen före påsk
QUONDAM = tidigare, fordom
R.D. = ärovördig herre, präst
R.I.P. = vila i frid
RELICTA = änkling, änka
RELICTI = änkling, änka
RELICUS = änkling, änka
REMINISCERE = 2:a söndagen i fastan, 5:e söndagen före påsk
RENATA = döpt, döpta
RENATI = döpt, döpta
RENATUS = döpt ,döpta
REQUIESCATA IN PACE = vila i frid
RESURRECTIO = påsk
REVERENDUS DOMINUS = ärovördig herre, präst
ROGATE = 5:e söndagen efter påsk
RUSTICANS = bonde på landet
RUSTICUS = bonde
S.A. = utan årtal
SABATUM = lördag
SABBATUM = lördag
SACELLANUS = kapellan
SACER = helig, heliga
SACERDOS = präst
SACRA = helig, heliga
SACRI = helig, heliga
SANCTA = helig, heliga
SANCTI = helig, heliga
SANCTUS = helig, heliga
SATURNI DIES = lördag
SCHOLARIS = skolelev
SCORTA = oäkta moder, fader
SCORTATOR = oäkta moder, fader
SEDUCTOR = förförare, oäkta fader
SENATUS SACER = domkapitel
SENIOR = den äldre
SEPTUAGESIMA = 9:e söndagen före påsk
SEPULTA = begraven, begravna
SEPULTI = begraven, begravna
SEPULTUS = begraven, begravna
SEQUENS = följande
SERVUS = tjänare
SEXAGEISMA = 8:e söndagen före påsk
SEXUS = kön
SIC = så
SIGNIFER = fänrik
SINE ANNO = utan årtal
SOC(E)RINUS = svåger, systers man
SOCER = svärfar, svärmor
SOCRUS = svärfar, svärmor
SOLEMENICATIO = vigsel
SOLIS DIES = söndag
SOROR = syster
SORORIUS = svåger, systerson
SPIRITUS DOMINI = trefaldighet, 1:a söndagen efter pingst
SPONSA = brudgum, brud
SPONSALIA = hemgift
SPONSOR = fadder, dopvittne, löftesman
SPONSORES = fadder, dopvittne, löftesman
SPONSUS = brudgum, brud
SPURIA = oäkta
SPURII = oäkta
SPURIUS = oäkta
STUDIOSUS = student
STUPRATA = havande (före vigsel)
SUB TUTELA = under förmyndare
SUCCESSOR MATRIMONII = efterträdare genom gifte
SURDA = döv, döva
SURDI = döv, döva
SURDO MUTA = döv, dövstum
SURDO MUTI = döv, dövstum
SURDO MUTUS = döv, dövstum
SURDUS = döv, döva
SUSCEPTA = fadder
SUSCEPTI = fadder
SUSCEPTOR = fadder
SUSCEPTRIX = fadder
SUSCEPTUS = fadder
T(H)ESAURIA = ränteri
T(H)ESAURIUS = skattmästare
T(H)ORUS = säng, gifte
T = tomus, testis, testes
TEMPUS = tid
TERRITORIUM = härad
TESTATOR = testamentsupprättare
TESTES = fadder
TESTIMONIUM = betyg, intyg
TESTIS = fadder
TOMUS = (bok) band
TRIENNIUM = en tid av tre år
TRIGEMENI = trillingar
TRIMESTER = tre månader, kvartal
TRINIT = 19:e söndagen efter trefaldighet
TRINITAS = trefaldighet, första söndafen efter pingst
TRIUNUS = treenighet
TUMULATA = begraven, begravna
TUMULATI = begraven, begravna
TUMULATUS = begraven, begravna
TUNC TEMPORE =f örnärvarande, då
TUTELA = förmyndarskap, tillsyn
TUTOR ECCLESIAE = kyrkovärd
TUTOR = förmyndare
ULTIMUS = sist
UNCI = enda
UNCUS = enda
UNITRIUNUS = treenighet
URBANUS = stadsbo
UT SOPRA = som ovan
UT SUPRA = som ovan
UTERINI = härstammande från samma moder
UTERQUE = vardera
UTRIQUE = bägge
UXOR = maka, hustru
UXORATUS = gift
V.D. = domkapitel
V.D.M. = Guds ords tjänare
VENERABILIS = (väl) ärovördig
VENERANDUM CONSISTORIUM = domkapitel
VENERANDUM CONSISTORIUM = högvördiga domkapitel
VENERIS DIES = fredag
VERBI DOMINI MINISTER = Guds ords tjänare
VICARIUS = ställföreträdare
VICE PASTOR = ställföreträdande kyrkoherde, pastor
VICE = i stället för, å vägnar, representant för
VICTRICUS = styvfader, svärfader
VICUS = villa, by
VIDE = se (hänvisande till)
VIDI = jag har sett
VIDIMATIO = bestyrkande
VIDIMATION = bestyrkande
VIDISSE = bestyrkande
VIDUA = änkling, änka
VIDUUS = änkling, änka
VIGILIA = dagen före helg
VII BER = september
VIII BER = oktober
VILLICUS = godsinspektor
VIR = man
VIRGO HONESTA = kysk jungfru
VIRGO = jungfru
VOCEM JUCUNDITATIS = 5:e söndagen efter påsk
X BER = december

 Topp av sidan

Källa DIS